ALGEMENE VOORWAARDEN

RIOOLSERVICE ZEEWOLDE

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle overeenkomsten welke tussen opdrachtgever en Rioolservice worden overeengekomen.
1.2 Van deze voorwaarden kan slechts rechtsgeldig worden afgeweken, indien en voor zover dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Rioolservice is overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever en/of van derden zullen slechts van toepassing zijn indien en voor zover Rioolservice de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes of aanbiedingen, onder welke benaming of in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Rioolservice het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 De aanbiedingen van Rioolservice zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen etc. van de juistheid waarvan Rioolservice mag uitgaan.
2.3 Een door de opdrachtgever aan Rioolservice verstrekte opdracht bindt Rioolservice slechts indien deze door de directie van Rioolservice, dan wel de door deze schriftelijk bevoegd verklaarde persoon, schriftelijk is bevestigd – welke opdrachtbevestiging behoudens onverwijld tegenbericht van de opdrachtgever geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven – dan wel zodra een aanvang met uitvoering van de opdracht door Rioolservice is gemaakt.

Artikel 3 – Algemene verplichting opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever zorgt er voor dat Rioolservice tijdig beschikt over een volledig overzicht van alle door Rioolservice in verband met de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en geeft Rioolservice op eerste verzoek alle inlichtingen die Rioolservice voor de uitvoering van de overeenkomst benodigd.
3.2 Indien de werkzaamheden van Rioolservice geen normale doorgang kunnen vinden tengevolge van omstandigheden die niet aan haar te wijten zijn, komen alle daarmee verband houdende kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Alle opgegeven en overeengekomen prijzen zijn incl. 21% omzetbelasting tenzij anders opgegeven.
4.2 Eventuele heffingen van overheidswege, alsmede kosten die Rioolservice maakt ter voldoening aan voorschriften ingevolge de Wet Milieubeheer, worden afzonderlijk door Rioolservice in rekening gebracht.

Artikel 5 – Meer- en minderwerk

5.1 De werkzaamheden van Rioolservice zijn uitdrukkelijk beperkt tot de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden. Verrekening van meerwerk zal plaatsvinden ingeval van iedere vermeerdering van de overeengekomen werkzaamheden.

Artikel 6 – (Op)levertijden

6.1 Door Rioolservice opgegeven (op)levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Bij niet tijdige (op)levering dient Rioolservice dan ook vooraleer schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.2 De overeengekomen (op)leveringstermijn vangt aan vanaf de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel nader is bepaald, doch niet eerder dan de datum waarop Rioolservice beschikt over alle noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen etc.

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In aanvulling op hetgeen onder Nederlands recht wordt verstaan onder overmacht, geldt als zodanig tevens iedere vorm van staking of werkonderbreking, alsmede de situatie waarin uitvoering van de werkzaamheden onaanvaardbare risico’s voor het personeel van Rioolservice met zich meebrengt.

Artikel 8 – Garantie

8.1 Bij reinigings- en inspectiewerkzaamheden verbindt Rioolservice zich om de werkzaamheden vakkundig uit te voeren. Eventuele klachten worden drie maanden na oplevering niet meer in behandeling genomen, met dien verstande dat klachten met betrekking tot reiniging van afscheiders, tanks, putten e.d. reeds één maand na oplevering niet meer in behandeling worden genomen.
8.2 Ten aanzien van het door Rioolservice geleverde materiaal is deze garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van Rioolservice haar verleent. Indien het door Rioolservice geleverde materiaal is voorgeschreven door derden, geeft Rioolservice geen garantie.
8.3 Indien wij een verstopping niet kunnen oplossen betaalt u niets: No cure No pay.

De Garantie op een verstopping is 1 maand. Als de verstopping zich binnen deze maand voordoet, zal deze kosteloos ontstopt worden.
De garantie op reparaties en herstelwerkzaamheden is 6 maanden. Deze zullen binnen de garantietermijn kosteloos gerepareerd worden.

Deze garantie/no cure no pay vervalt indien:

• Er bouwafval in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool zit.
• De afvoer vol zit met boom wortels of wortelgroei.
• De verstopping zich buiten uw woning of erf bevind. (Dit valt bijna altijd onder de gemeente)
• De verstopping veroorzaakt is door wortelgroei in het hoofdriool.
• Er een breuk zit in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool.
• Er een bouw en/of constructiefout wordt vastgesteld.
• De leidingen/buizen dusdanig verouderd of verslechterd zijn dat de leidingen volledig en of gedeeltelijk zijn dicht geslibt, waardoor minder dan 80% van de oorspronkelijke diameter over is.

Horeca is uitgesloten van enige garantie!!

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Rioolservice aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van toepassing van de reinigingsmethode van Rioolservice en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Rioolservice en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever Rioolservice terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken derden.
9.2 Rioolservice aanvaardt generlei aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor schade door die opdrachtgever en/of die derden geleden of lijden als gevolg van beschadiging van leidingen van nutsbedrijven door haar ondergeschikte en/of haar hulppersonen en welke schade niet is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Rioolservice en/of haar ondergeschikten en/of haar hulppersonen, waarbij opdrachtgever Rioolservice terzake vrijwaart van alle eventuele aanspraken van derden.
9.3 In alle gevallen is een eventuele aansprakelijkheid aan de zijde van Rioolservice naar hoogte beperkt tot de hoogte van het door Rioolservice in rekening gebrachte factuurbedrag, of indien dat bedrag hoger is, het bedrag van de uitkering die Rioolservice terzake van haar verzekeraar heeft ontvangen.

Artikel 10 – Betaling

10.1 Alle betalingen dienen CONTANT/PIN ter plekke betaald te worden aan onze monteur. Als u die mogelijkheid niet heeft kunt u het in bijzijn van de monteur het bedrag direct overmaken op onze rekening.

Artikel 11 – Zekerheidstelling

11.1 Rioolservice is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever betaling vooraf of voldoende zekerheidstelling te verlangen.

Artikel 12 – Ontbinding

12.1 Indien de opdrachtgever in verzuim is terzake van enge op hem rustende verplichting of in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, heeft Rioolservice het recht de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Op alle met Rioolservice gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.